Toimintaperiaatteet

Herpille koti -rinki (Heko-rinki) toimii Suomen herpetologinen yhdistys ry:n alaisuudessa, yhdistyksen jaostona. Näin ollen HeKo-ringin toimintaperiaatteet on hyväksynyt Suomen herpetologisen yhdistyksen hallitus.


1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 • Ringin tarkoituksena on auttaa sijoittamaan kodittomia, hylättyjä, kaltoin kohdeltuja tai pitovaikeuksista kärsiviä, terraariossa pidettäviä matelijoita, sammakkoeläimiä, hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä uusiin koteihin luotettavien terraarioharrastajien hoitoon.
 • Edellä mainittua tarkoitusta varten rinki ylläpitää valtakunnallista verkostoa vapaehtoisista sijoituskotiehdokkaista.
 • Yllä mainitun toiminnan ylläpitämiseksi rinki järjestää tiedotus- ja varainkeräyskampanjoita yhteistyössä Suomen herpetologisen yhdistyksen kanssa.

2. Liittyminen ja eroaminen

 • Sijoituskotiehdokkaaksi voi ilmoittautua kuka tahansa täysi-ikäinen, Suomessa asuva terraarioeläinharrastaja. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä liittymislomake, jolta tiedot tallentuvat sijoituskotirekisteriin. (Sijoituskotiehdokasrekisterin rekisreriseloste PDF-tiedostona.)
 • Sijoituskotiehdokas voi halutessaan myöhemmin vetää pois ilmoittautumisensa, mikäli hänellä ei ole halussaan elossa olevaa HeKo-ringin kautta sijoitettua eläintä.
 • Aina kun rinki tarjoaa sijoituskodille eläintä, sijoituskoti tekee tapauskohtaisesti päätöksen kunkin eläimen vastaanottamisesta.
 • Ringissä ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuja. Sijoituskotien ei tarvitse olla Suomen herpetologinen yhdistys ry:n jäseniä. Suomen herpetologisen yhdistyksen hallitus nimittää vuosittain ringin ylläpitäjät, joita voi olla useita.

3. Toiminnan rahoittaminen ja rahallinen tuki

 • Kukin sijoituskoti vastaa vastaanottamansa eläimen kaikista kuluista.
 • Kukin sijoituskoti vastaa vastaanottamansa eläimen kaikista kuluista.
 • Rinki voi harjoittaa varainkeräystoimintaa osana Suomen herpetologisen yhdistyksen varainkeräystoimintaa. Yhdistyksessä ringille kerätty raha tulee olla korvamerkitty ringin käytettäväksi.
 • Ringille kerättyjä varoja voidaan käyttää ringin piirissä olevien eläinten hyväksi tai ringistä tiedottamiseen.
 • Ringin varainkäyttöä hallinnoi Suomen herpetologisen yhdistyksen hallitus yhteistyössä ringin ylläpitäjän kanssa.

3.1 Tuen anominen HeKo-eläimen hyväksi

 • Pääperiaate on, että kukin sijoituskoti vastaa vastaanottamansa eläimen kaikista kuluista.
 • Rinki voi ylläpitäjän päätöksellä jälkikäteen tukea eläimestä koituneita kuluja.
 • Tuettavia kuluja voivat olla mm. eläimen alkuperäisestä sijainnistaan noutamisesta syntyvät kulut, eläimen alkuvaiheisiin liittyvät eläinlääkäri- ja lääkekulut ja eläimen asuttamiseen liittyvät kulut.
 • Kuluja tuetaan ainoastaan kuittia vastaan. Tämä koskee myös matkakuluja, joita tuetaan joko julkisen liikenteen matkalippua, tai huoltoaseman polttoaineen ostokuittia vastaan. Ostokuitin lisäksi polttoainekulusta vaaditaan selvitys tehdystä matkasta ja siihen käytetyn polttoaineen määrästä.
 • Tuki voi kattaa vain tietyn osa syntyneestä kulusta, ei aina välttämättä koko kulua.
 • Tukea voi anoa lomakkeella, joka löytyy ringin kotisivuilta. Täytetty ja allekirjoitettu lomake toimitaan ringin ylläpitäjälle, joka tekee tukipäätöksen 14 vuorokauden kuluessa anomuksen vastaanotosta.

4. Eläin ringin piirissä 

 • Kodittomasta eläimestä tulee ilmoitus ringille. Ylläpitäjä etsii sopivan sijoituskodin.
 • Ilmoitukset kotia tarvitsevista eläimistä ohjataan ringin ylläpitäjälle.
 • Saatuaan ilmoituksen kotia tarvitsevasta eläimestä ringin ylläpitäjä päättää tapauskohtaisesti alkaako hän etsiä eläimelle uutta kotia. Uutta kotia ei lähdetä etsimään, mikäli:
 • eläin ei todellisuudessa tarvitse HeKo-ringin apua,
 • eläimen uudelleensijoittamiselle on laillinen este, on erittäin todennäköistä,
 • ettei eläimelle sopivaa kotia löydy ringin piiristä, tai eläin on niin huonossa kunnossa, että lopettaminen on sille humaanein vaihtoehto.
 • Jos ylläpitäjä päättää alkaa etsiä eläimelle uutta kotia, hän etsii ringin tietokannasta mahdollisimman sopivan sijoituskodin eläimelle. Ylläpitäjä käyttää omaa harkintaansa sijoituskodin valinnassa. Valintaa tehdessään hän pohtii mm. seuraavia kysymyksiä:
 • sopiiko laji sijoituskotiin?
 • millaiset ovat uuden kodin resurssit eläimen ottamiseen?
 • millainen on uuden kodin mahdollisuus pidemmällä aikavälillä huolehtia sijoitetusta eläimestä?
 • Löydettyään potentiaalisen sijoituskodin ylläpitäjä ottaa yhteyttä sijoituskotiin ja esittelee eläimen. Sijoituskoti vastaa joko ottamalla eläimen vastuulleen tai hylkäämällä tarjouksen.
 • Jos sijoituskoti hylkää eläimen, ylläpitäjä etsii seuraavaksi parhaan sijoituskotivaihtoehdon, mikäli sellainen on olemassa, ja tarjoaa eläintä sinne. Näin jatketaan, kunnes jokin sijoituskoti hyväksyy eläimen tai sopivat vaihtoehdot ovat loppu.
 • Jos käy ilmi, ettei eläimelle ringin kautta löydy sijoituskotia, ringin ylläpitäjä ilmoittaa tästä eläimestä alun perin ilmoittaneelle henkilölle, ja eläin jää ilmoittajan haltuun.
 • Eläin voidaan luovuttaa ringin sijoituskotirekisteristä löytyvään sijoituskotiin tai erityistapauksessa muuhun hyväksi tunnettuun kotiin. Omalla päätöksellään ringin ylläpitää voi myös itse toimia eläimen sijoituskotina.

4.2 Sijoituskoti ottaa eläimen haltuunsa

 • Kun sijoituskoti päättää ottaa eläimen vastuulleen, sijoituskoti sitoutuu viivytyksettä olemaan yhteydessä eläimen haltijaan ja sopimaan eläimen luovuttamisen ajasta ja paikasta.
 • Eläimen luovutus tapahtuu aina eläimen haltijan ja sijoituskodin (yksityishenkilö) kesken, heidän keskinäisenä toimenaan. Haltija ja sijoituskoti tekevät eläimen luovutuksesta HeKo-ringin ohjeistuksen mukaisen kirjallisen luovutusasiakirjan. Asiakirja laaditaan kahtena samansisältöisenä kappaleena, joista toinen jää eläimen luovuttajalle ja toinen sijoituskodille.
 • Eläin ei missään vaiheessa tule HeKo-ringin tai Suomen herpetologisen yhdistyksen omaisuudeksi, eikä rinki tai yhdistys missään vaiheessa ole millään tavalla vastuussa eläimestä. Ringin rooli rajoittuu siihen, että se ainoastaan suosittelee luotettavana pitämiään sijoituskoteja eläinten haltijoille ja velvoittaa sijoituskodit noudattamaan ringin sääntöjä ja toimintatapoja.
 • Sijoituskoti tai rinki ei saa maksaa eläimestä sen luovuttajalle. Mikäli eläimen mukana tulee tarvikkeita, sijoituskoti ja tarvikkeiden omistaja voivat keskenään sopia niistä mahdollisen korvauksen.
 • Sijoituskoti on velvollinen ilmoittamaan tapahtuneesta luovutuksesta ringin ylläpitäjälle välittömästi luovutuksen tapahduttua.

4.3 Eläin sijoituskodin hallussa

 • Ringin ylläpitäjä pitää rekisteriä ringin kautta sijoitetuista eläimistä ja ne sijoittaneista sijoituskodeista.
 • Sijoituskoti sitoutuu hoitamaan haltuunsa saamaansa eläintä parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan. Mikäli sijoituskoti joutuu luopumaan eläimestä, on sijoituskoti velvoitettu ilmoittamaan asiasta ringille ja ilmoittamaan myös ringille uuden omistajan yhteystiedot.
 • Niin kauan kuin sijoituskodilla on hallussaan elävä, heille HeKo-ringin kautta sijoitettu eläin, on sijoituskoti velvollinen ylläpitämään yhteystietojaan HeKo-ringin sijoituskotirekisterissä.
 • Sijoituskoti ei saa myydä haltuunsa saamaansa eläintä rahaa, palveluita tai muuta hyödykettä vastaan. Sijoituskoti saa ainoastaan lahjoittaa eläimen eteenpäin, mikäli ei enää itse pysty huolehtimaan eläimestä.
 • Sijoituskoti on velvoitettu ilmoittamaan ringille eläimen kuolemasta.
 • Mikäli eläimen luovuttamisen jälkeen käy ilmi, ettei sijoituskoti huolehdi eläimestä asiallisesti tai ei noudata ringin ehtoja ja sääntöjä, ringin ylläpitäjä voi poistaa kodin vapaaehtoisten sijoituskotiehdokkaiden listalta ja tarvittaessa tehdä sijoituskodista eläinsuojeluilmoituksen.

5. Ringin puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • Ringillä tulee olla käytössään puhelinnumero, joka on varattu kodittomista eläimistä tehtyjen ilmoitusten vastaanottamiseen. Tämä numero on yhden ylläpitäjän halussa.
 • Ringillä tulee olla oma sähköpostiosoite, jota yksi tai useampi ylläpitäjä seuraa. Hänen/heidän tulee vastata sähköpostiin tulleisiin viesteihin tai välittää ne eteenpäin henkilölle, jolle viestin käsittelemä asia kuuluu.